Program Pembelajaran

Kelas dasar (kelas 1) di ma’had ilmi akan mempelajari berapa-berapa ilmu sebagai berikut:

  1. Aqidah (Syarh al-Aqidah al-Wasithiyyah lis Syaikh Dr. Sholih al-Fauzan)
  2. Fiqh (Fathul Qarib lil Imam ibni Qosim al-Ghazi)
  3. Ushul Fiqh (Syarh Al-Waroqot lisy Syaikh Dr. Labib Najib)
  4. Al-Qowaid Al-Fiqhiyyah (Al-Jawahir lis Syaikh Dr. Labib Najib)
  5. Mustholah Al-Hadits (Syarh Mandzumah Al-Baiquniyyah lisy Syaikh Sholih al-Utsaimin)
  6. Bahasa Arab (Syarh al-Ajurrumiyyah lisy Syaikh Kholid al-Azhari asy-Syafii)

Disamping 6 pelajaran ini yang akan ditempuh dalam satu tahun, ma’had juga mengadakan dauroh pengantar berisi tentang Al-Madkhol ila Madzhabisy Syafi’i (pengantar kepada madzhab syafi’i) dan dauroh-dauroh non reguler dalam berbagai materi diniyyah. Disamping perkuliahan normal di kelas, santri juga dibebani menghafal beberapa matan ilmu seperti matn Abi Syuja’, matn Aqidah Wasithiyyah, matn al-Waroqot dan matn al-Baiquniyyah. Dimana matan-matan tersebut pada dasarnya adalah matan dari kitab-kitab yang dipelajari.