Daftar Kitab Muqarrar Tahun Pertama

Daftar kitab muqarrar tahun pertama Ma’had Darussalam As-Syafii Yogyakarta

1️⃣ Fikih : Matan Safinatun Najah
Rujukan Syarah : Nailur Roja, karangan Syeikh Ahmad bin Umar as-Syathiri
cetakan rekomendasi : Darud Dhiya’

Nailur Roja

2️⃣ Fikih : Matan Abu Syuja’
Syarah (dalil) rujukan: at-Tadzhib fii adilati matnil Ghayah wat Taqrib, cetakan Darul Musthafa.
Syarah (masail) rujukan: Imta’ul Asma’ fi syarhi Matni Abi Syuja’, karangan Dr. Syifa’ Muhammad Hasan Haitu, Penerbit Darul Musthafa.

At-Tadzhib
Imta’ul Asma

3️⃣ Fikih (dars intensif dua bulan Juli – Agustus 2023) : Matan Yakut Nafis
Cetakan Darul Minhaj
Syarah rujukan:
✔️ Ta’liq pada pada matan cetakan di atas
✔️ Ikmal tadris ( jika diperlukan )

Yaqut Nafis

4️⃣ Ushul Fiqih (reguler) : Husulul masarrat Syarah Waraqat
Karya syeikh Dr. Labib Najib.
Kitab bebas cetak sendiri dari pdf atau beli di tempat yang sudah mencetak.

5️⃣ Ushul Fiqih (dars intensif Juli – Agustus 2023) : al-Anjum az-Zahiraat
Karya Syamsuddin Muhammad bin Utsman al-Mardini As-Syafii
Cetakan rekomendasi: Maktabah Rusyd, Riyadh, tahqiq Dr. Abdul Karim an-Namlah

Anjum Zahirat

6️⃣ Nahwu : Matan al-Ajurumiyyah
Rujukan syarah: Aisarus Syuruh, karangan Dr. Abdul Aziz al-Harbi, cetakan Dar Ibnu Hazm

Aisarusy Syuruh

7️⃣ Nahwu : Mutammimah al-Ajurumiyyah (dianjurkan tahqiq Abu Anas Malik)
Rujukan syarah: Ad-Durrah al-Bahiyyah, karya Syeikh Abu Abdillah Ahmad bin Tsabit al-Wushabi
Cetakan Darul Atsar

Mutammimah al-Ajurumiyah
Durrah Bahiyah

8️⃣ Musthalah Hadis : at-ta’liqat al-atsariyyah ala Mandhumah Baiquniyyah
Karangan Syeikh Ali Hasan al-Halabi
Cetakan rekomendasi: Dar Ibnul Jauzi, saudi

Taliqat Atsariyah

9️⃣ Tauhid Uluhiyyah : Matan Tajridut Tauhid al-Mufid
Rujukan syarah: Ifadatul Mustafid, karya syeikh Shalih al-Fauzan
Cetakan rekomendasi: Dar Ibnul Jauzi saudi

Tajridut Tauhid al-Mufid
Ifadatul Mustafid

 

Prioritaskan dulu nomor:
1. Matan Safinatun Najah
6. Matan al-Ajurumiyah
8. Ta’liqat Atsariyah ala Manzhumah Baiquniyah
9. Matan Tajridut Tauhid al-Mufid

Selanjutnya
2. Matan Abu Syuja’
4. Husulul Masarrat
7. Mutammimah al-Ajurumiyah

Kemudian
3. Matan Yaqut Nafis
5. Al-Anjum az-Zahirat

 

Catatan :

 1. Kewajiban santri hanya memiliki matan tercetak (bukan pdf).
 2. Dianjurkan memiliki syarah yang disebutkan di atas, tetapi tidak wajib.
 3. Penerbit tidak harus sama, yang dicantumkan di atas hanya saran saja.
 4. Ma’had tidak menyediakan kitab, sehingga santri mengusahakan sendiri, bisa mencari masing-masing atau dikoordinir.
 5. Jika pada saat dimulainya dars belum mendapatkan kitabnya, dibolehkan dengan pdf dulu (sementara).

Demikian, semoga dimudahkan dan barokah.

2 comments

 1. Bismillah,
  Afwan ustadz semoga Allah memberkahi

  Ada pertanyaan dikitab Imta’ul asma’ halaman 36 alinea terakhir (mengusap sebagian kepala : “maka wajib mengusap sedikit dari kepala, kulit atau rambut dalam batasan kepala, memanjang ke bawah yg tdk keluar dari batasan kepala, jika seorang cewek melilitkan rambutnya di atas kepala dan dia mengusapnya, dimana jika apa yg dia usap itu jika di panjangkan (urai) diluar dari batas kepala, maka tidah sah usapannya”

  Ana bingung memahaminya…
  Mohon kiranya ustadz sudi menjelaskan dan mengoreksi kesalahan tarjamah yg menyebabkan salah faham

  Baarakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *