Daftar Kitab Muqarrar Angkatan 5 Tahun Pertama

Kitab tidak langsung dipelajari semua sekaligus dalam satu waktu. Bisa dicicil mulai dari yang pertama dipelajari.

Urutan Prioritas Membeli atau Memiliki Kitab

 1. Safinatun Najah
 2. Ta’liqat Atsariyah ala Manzhumah Baiquniyah
 3. Tajridut Tauhid al-Mufid
 4. Matn al-Ajurumiyah (dianjurkan)
 5. Bulughul Maram (dianjurkan)
 6. Tafsir Jalalain (dianjurkan)

Selanjutnya

 1. Matn Abi Syuja’
 2. Husulul Masarrat Syarh Waraqat
 3. Mutammimah al-Ajurumiyah (dianjurkan)

Kemudian

 1. Yaqut Nafis
 2. Al-Anjum az-Zahirat

Berikut detail masing-masing kitab.

1. Fikih: Safinatun Najah

Rujukan Syarah : Nailur Roja, karangan Syeikh Ahmad bin Umar as-Syathiri
cetakan rekomendasi : Darud Dhiya’

Nailur Roja

2. Musthalah Hadis: at-Ta’liqat al-Atsariyyah ala Manzhumah Baiquniyyah

Karangan Syeikh Ali Hasan al-Halabi
Cetakan rekomendasi: Dar Ibnul Jauzi, saudi

Taliqat Atsariyah

3. Tauhid Uluhiyyah: Tajridut Tauhid al-Mufid

Rujukan syarah: Ifadatul Mustafid, karya Syaikh Shalih Al-Fauzan
Cetakan rekomendasi: Dar Ibnul Jauzi saudi

Tajridut Tauhid al-Mufid
Ifadatul Mustafid

4. Nahwu: Matn al-Ajurumiyyah

Rujukan syarah: Aisarus Syuruh, karangan Dr. Abdul Aziz al-Harbi, cetakan Dar Ibnu Hazm

Aisarusy Syuruh

5. Bulughul Maram

Matan bebas dari penerbit mana.
Penjelasan insyaallah diambilkan dari Fiqih Bulughul Maram, karya Dr. Muhammad az-Zuhaili.

6. Tafsir Jalalain

(penerbit bebas)


7. Fikih: Matn Abi Syuja’

Syarah: Imta’ul Asma’ fi syarhi Matni Abi Syuja’, karangan Dr. Syifa’ Muhammad Hasan Haitu, Penerbit Darul Musthafa.

Imta’ul Asma

8. Ushul Fiqih: Husulul Masarrat Syarh Waraqat

Karya syeikh Dr. Labib Najib.
Kitab bebas cetak sendiri dari pdf atau beli di tempat yang sudah mencetak.

9. Nahwu: Mutammimah al-Ajurumiyyah

Dianjurkan tahqiq Abu Anas Malik.
Rujukan syarah: Ad-Durrah al-Bahiyyah, karya Syeikh Abu Abdillah Ahmad bin Tsabit al-Wushabi
Cetakan Darul Atsar

Mutammimah al-Ajurumiyah
Durrah Bahiyah

 


10. Fikih: Yakut Nafis (dars intensif dua bulan Juli – Agustus 2024)

Cetakan Darul Minhaj
Syarah rujukan:
✔️ Ta’liq pada pada matan cetakan di atas
✔️ Mu’nis Jalis ( jika diperlukan )

Yaqut Nafis

11. Ushul Fiqih: al-Anjum az-Zahiraat (dars intensif Juli – Agustus 2024)

Karya Syamsuddin Muhammad bin Utsman al-Mardini As-Syafii
Cetakan rekomendasi: Maktabah Rusyd, Riyadh, tahqiq Dr. Abdul Karim an-Namlah

Anjum Zahirat

 

 

Catatan :

 1. Kewajiban santri hanya memiliki matan tercetak (bukan pdf).
 2. Dianjurkan memiliki syarah yang disebutkan di atas, tetapi tidak wajib.
 3. Penerbit tidak harus sama, yang dicantumkan di atas hanya saran saja.
 4. Ma’had tidak menyediakan kitab, sehingga santri mengusahakan sendiri, bisa mencari masing-masing atau dikoordinir.
 5. Jika pada saat dimulainya dars belum mendapatkan kitabnya, dibolehkan dengan pdf dulu (sementara).

Demikian, semoga dimudahkan dan barokah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *