Hukum Anak yang Belum Baligh Melakukan Jual Beli menurut 4 Madzhab

Hukum Anak yang Belum Baligh Melakukan Jual Beli menurut 4 Madzhab

Tidak Sah secara Mutlak
Dalam madzhab Syafi’i, jual beli yang dilakukan anak belum baligh dihukumi tidak sah, walau dia sudah tamyiz atau diberi izin walinya [1,2,3]. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Mughni al-Muhtaj [4]. Ini juga menjadi pendapatnya Abu Tsaur dan salah satu riwayat Imam Ahmad [1,10].

Sah dengan Izin Wali dan Sudah Tamyiz
Ini menjadi pendapat Abu Hanifah [5,6], Imam Malik [9], dan salah satu riwayat Imam Ahmad [1,8,10]. Jika sudah terlanjur tanpa izin wali, sahnya akad jual beli masih bergantung pada persetujuan walinya [5,6,7,8,9,10].

Sah dalam Jual Beli Barang Remeh
Madzhab hambali memberi pengecualian sahnya jual beli oleh anak belum baligh walau belum tamyiz dan tanpa izin wali jika jual belinya barang-barang remeh [7,10].

Dirangkum oleh: Rifki Nur (Santri Mahad Darussalam Asy Syafi’i Angkatan 4)

Sumber:
[1] Shahih Fiqh Sunnah Hal: 262
[2] al-Majmu syarh al-Muhadzdzab. Jilid 9, Hal: 155–156
[3] Roudhoh ath-Thalibin. Jilid 3, Hal: 344
[4] Mugni al-Muhtaj. Jilid 2, Hal: 332
[5] Hasyiah Ibnu Abidin. Jilid 4, Hal: 504
[6] Bahr ar-Roiq syarh Kanz ad-Daqoiq. Jilid 5, Hal: 279
[7] al-Muamalah al Maliyah Asholah wa Mu’ashiroh. Jilid 1, Hal: 520
[8] al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah. Jilid 30, Hal: 246
[9] Mawahib al-Jalil fi syarh Mukhtashor Kholil. Jilid 4, Hal: 245
[10] al-Mughni. Jilid 4, Hal:185-186

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *