Sekilas tentang Ibnu Naqib al-Mishri dan kitabnya Umdatus Salik wa Uddatun Nasik

Beliau adalah al Faqiih , al Imam , ulama, penulis asy Syafi’i , Syihabuddin abu al ‘Abbas Ahmad bin lu’lu’ bin Abdillah yang masyhur dengan: Ibnu Naqiib ar Ruumi al Qahiri al Mishri al Anthaki.

Dalam masa pertumbuhan nya menghafal al Qur’an sampai tujuh qiro’at, kemudian menyibukkan diri dengan ilmu dan adab dalam keadaan beliau masih berumur 20 tahun, dan bermulazamah dengan masyayikh. Sehingga beliau punya kemahiran dalam fiqih, qiroat, hadist, tafsir, ushul, nahwu, dan banyak menghafal hadist juga, terutama yang berkaitan dengan wirid- wirid dan keutamaan.

Beliau termasuk orang cerdas, pandai bersyair, fasih dan tawadhu’.

Diantara karya tulis beliau

  1. ‘Umdatus Saalik wa ‘Uddatun Naasik
  2. Tahdziibut Tanbiih karangan Abu Ishaq asy Syairozi
  3. Tashiilul Hidaayah wa Tahshiilul Kifaayah yang merupakan mukhtasar al Kifaayah
  4. at Tarsyiih al Muhadzdzab fii Tashiihi al Muhadzdzab, karangan syairozy juga, ada yang mengatakan bahwa itab ini menyempurnkan al Majmu’ nya imam an Nawawi
  5. as Siraj fii Nukatil Minhaaj, al Isnawi memujinya dengan mengatakan, tidak ada yang menyamai karakteristik cakupan yang ada di kitab beliau ini.

Beliau Syihabuddin Ibnu Naqiib wafat karena tha’un tanggal 14 ramadhan tahun 769 H yang bertepatan dengan 1368 M di kairo.

Kedudukan kitab ‘umdatussaalik:

‘Umdatussaalik punya kedudukan tersendiri sehingga banyak ulama yang memberikan perhatian dengan mebsyarahnya di antaranya:

  1. Tashiilul Masaalik fi Syarhi Umdatissaalik wa ‘Uddatin Naasik karangan syaikh muhammad bin Abdul Mun’im al Jaujari al Mishry al Qahiri ( w. 889 ). Syarah ini sangat bagus, akan tetapi ada perubahan karena di cetak di malibar (india) karena tidak ada mushahhih ( yang mengoreksi naskah ) dipercetakan tersebut.
  2. Faidhul Ilahi al Malik fi halli Alfaadhi Umdatissalik wa ‘Uddatin Naasik karya Syaikh Umar Muhammad Barakat asy Syaami al Biqa’i al Maki asy Syafi’i (w. 1295)
  3. Anwaarul Masaalik Syarh Umdatus Saalik wa ‘Uddatunnaasik karangan al ‘Allamah al Faqiih az Zuhri al Ghamrawi.
  4. Tanwiirul Masaalik Bisyarhi wa adillati Umdatis Salik karya doktor Syaikh Musthafa Diib al Bugha
  5. Tashiilul Massaalik bi Tahdziibi wa Syarhi Umdatis Saalik karangan doktor Syeikh Mushthafa Dib al Bugha

Ibnu Naqib al Mishri mengatakan dalam muqaddimahnya bahwa kitab Umdatus Salik adalah ringkasan fiqih madzhab Imam as-Syafi’i yang beliau ringkas berdasarkan pendapat yang sahih dalam madzhab menurut ar Rafi’i dan an Nawawi atau salah satunya dan beliau menyebutkan dalam mukhtasor tersebut perselisihan dalam beberapa tempat atau gambaran.
Jika terjadi perbedaan (pensohihan dari keduanya ) maka lebih di unggulkan pendapat yang di kuatkan imam an Nawawi yang menjadi laawan dari pensahihan dari imam ar Rafi’i.

Beliau memohon kepada Allah agar bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin , dan Dia mencukupkan apa yang aku butuhkan dan Dialah sebaik baik dzat yang kita menyerahkan segala sesuatau kepadaNya.

✍🏻Abdus Syafi ( santri Ma’had Darussalam Yogyakarta )
Muraja’ah : Agus Abu Husain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *