Fardhu ain & kifayah, mana yang lebih utama?

Fardhu Ain & Fardhu Kifayah, Manakah yang Lebih Utama?

Definisi dan Contoh Fardhu Ain

Diantara definisi fardhu ain atau wajib ain sebagaimana keterangan dalam kitab
المعتمد في الفقه الشافعي
juz 1 halaman 17 adalah :

ما طلب الشرع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين طلبا جازما و لا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بنفسه و لا يجزئه قيام غيره به

Suatu kewajiban yang dituntut oleh Syariah untuk dilaksanakan oleh semua individu mukallaf yang telah baligh & berakal dengan tuntutan yang bersifat tegas dan tidak gugur kewajiban mukallaf tersebut kecuali dia sendiri yang melaksanakannya serta tidak sah jika dilaksanakan oleh orang lain.

Contoh fardhu ain ini tentu saja adalah shalat 5 waktu sehari semalam, puasa fardhu bulan Ramadhan, zakat, haji bagi yang mampu. Intinya fardhu ain ini adalah kewajiban yang melekat atas seluruh individu mukallaf yang telah baligh dan berakal.

Definisi dan Contoh Fardhu Kifayah

Sedangkan definisi fardhu kifayah masih dalam kitab
المعتمد في الفقه الشافعي
juz 1 halaman 17 adalah :

ما طلب الشرع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد بعينه و إذا قام به بعض المكلفين فقد تأدى الفرض أو الواجب و سقط الإثم عن الباقين و إذا لم يقم به أحد أثم الجميع و عصوا

Suatu kewajiban yang dituntut oleh Syariah untuk dilaksanakan oleh sekumpulan/sekelompok mukallaf bukan setiap individu mukallaf, apabila ada sekelompok mukallaf yang telah melaksanakan fardhu kifayah ini maka telah tertunaikanlah fardhu/kewajiban kifayah tersebut dan gugur dosanya dari selain mereka, sedangkan apabila tidak ada satupun mukallaf yang melaksanakan fardhu kifayah ini maka seluruh mukallaf berdosa dan mereka semua bermaksiat kepada Allah.

Contoh dari fardhu kifayah ini adalah mempelajari ilmu syar’i seperti fiqih atau tafsir atau hadits atau bahasa arab sampai benar-benar ahli dan menjadi spesialis dalam disiplin ilmu tersebut. Adapun mempelajari fiqih yang menjadi kebutuhan ibadah seorang muslim semisal mempelajari fiqih thaharah, shalat dan ibadah lain atau muamalah seperti fiqih jual beli bagi seorang pedagang, maka masuk dalam kategori fardhu ‘ain. Contoh fardhu kifayah lainnya adalah shalat jenazah.

Lebih Utama Fardhu Ain atau Fardhu Kifayah?

Kemudian dalam pandangan ulama Syafiiyah manakah yang lebih utama? Fardhu ain atau fardhu kifayah?

Untuk menjawabnya mari kita lihat keterangan Syaikhul Islam Zakariya Al Anshari dalam kitab
غاية الوصول إلى شرح لب الأصول
yang tercetak pada halaman 193 – 194 penerbit Darul Fath sebagai berikut :

والأصح أنه دون فرض العين

Pendapat yang kuat (al ashoh, الأصح) dalam madzhab Imam Asy Syafi’i adalah fardhu kifayah levelnya di bawah fardhu ain.

أي : فرض العين أفضل منه كما نقله الشهاب ابن العماد عن الشافعي رضي الله عنه. قال ونقله عنه القاضي أبو الطيب، وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب

Maknanya: FARDHU AIN LEBIH UTAMA DARI FARDHU KIFAYAH sebagaimana dinukil oleh Asy Syihab Ibn Imad dari Imam Asy Syafi’i -semoga Allah meridhoinya-. Juga dinukil oleh Qadhi Abu Thayyib dari Imam Asy Syafi’i. Hal ini karena kuatnya perhatian Asy Syari (Allah SWT) ditandai dengan tuntutan agar fardhu ain ini dilaksanakan oleh setiap mukallaf.

ويدل له تعليل الأصحاب تبعا للإمام الشافعي كراهة قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة بأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية

Keutamaan fardhu ain juga ditunjukkan dari illah hukum yang disampaikan oleh Ashab ulama-ulama Syafiiyah -yang tentu saja mengikuti Imam Asy Syafi’i- bahwa makruh hukumnya memutus thawaf fardhu untuk melaksanakan shalat jenazah karena meninggalkan fardhu ain untuk melaksanakan fardhu kifayah bukan sesuatu yang bagus (bukan sesuatu yang baik, لا يحسن).

Ini adalah pendapat dan alasan yang dikemukakan oleh pihak pertama dimana pendapat inilah yang terkuat.

وقال إمام الحرمين وغيره فرض الكفاية أفضل لأنه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن إثمهم المترتب على تركهم له وفرض العين إنما يصان بالقيام به عن الإثم الفاعل فقط

Adapun Imam Al Haramain dan ulama lainnya menyatakan bahwa FARDHU KIFAYAH LEBIH UTAMA DARI FARDHU AIN, karena sebab ditunaikannya fardhu kifayah oleh sebagian mukallaf telah melindungi seluruh mukallaf dari dosa akibat diabaikannya fardhu kifayah, sedangkan ditunaikannya fardhu ain terbatas hanya melindungi satu orang pelaku fardhu ain dari dosa akibat tidak dilaksanakannya fardhu ain.

Dalam kitab
طريقة الحصول على غاية الوصول
halaman 63 dijelaskan :

إنما يصان بذلك الفاعل دون غيره

Dengan kata lain hanyalah orang yang telah melakukan fardhu ain itu saja yang terlindungi dari dosa dan tidak termasuk orang lain.

Demikian pendapat dan alasan yang dikemukakan oleh pihak kedua.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah fardhu ain lebih utama dari fardhu kifayah menurut pendapat yang kuat (al ashoh, الأصح) dalam madzhab Imam Asy Syafi’i sebagaimana keterangan dari Syaikhul Islam Zakariya Al Anshari.

و الله تعالى أعلم بالصواب

Yurifa Iqbal (santri Ma’had Darussalam Asy Syafi’i angkatan 3)

Murajaah : ustaz Agus Abu Husain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *